http://doramadb.hypermart.net/data/4-6.01.html

love revolution

Channel(?): CX
Producer: honma ouhiko, hiraga kimiyasu
Director: nagayama kozo, kobayashi kazuhiro
Writer: fujimoto yukiesumi
Actors: esumi makiko, yonekura ryoko, fujiki naoto, oshio manabu, sakai miki, toda maiko
Time: mon,21

http://www.comp.nus.edu.sg/~woosiewc/jdorama.html